Продукти

СПОРОВЕ

Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.

 

Министърът на икономиката в качеството си на компетентен орган за признаване на органите за алтернативно решаване на спорове /АРС/е одобрил Списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България.

Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки е достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия на следния линк:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Електронната платформа за ОРС е изградена и се администрира от Европейската комисия. Платформата, представлява единен портал за достъп на потребители и търговци, които искат да решат спор по извънсъдебен път, възникнал от сключени договори за онлайн продажба на стоки или услуги. Тя може да се използва за извънсъдебно разрешаване на спорове, възникнали между потребители и търговци, пребиваващи и установени в Европейския съюз.

Електронната платформа, изпълнява следните функции:

 • предоставя електронен формуляр за жалби, който може да бъде попълнен от жалбоподателя в съответствие;
 • уведомява ответната страна за подадената жалба;
 • определя компетентния орган или органи за АРС и предава жалбата до органа за АРС, която страните по спора са се споразумели да използват;
 • предлага безплатно електронно средство за управление на случаите, позволяващо на страните и на органа за АРС да провеждат процедурата за решаване на спора онлайн чрез платформата за ОРС;
 • предоставя на страните и на структурата за АРС езиков превод на информацията, която е необходима за решаването на спора и се обменя посредством платформата за ОРС;
 • предоставя електронен формуляр, чрез който органите за АРС предават информацията;
 • осигурява система за обратна връзка, която дава възможност на страните да изразят мнението си относно функционирането на платформата за ОРС и на органа за АРС, който е разгледал техния спор;
 • предоставя обща информация относно алтернативното решаване на спорове, съществуващите структури,координати на звената за контакт за ОРС, статистическа информация и др.

Много потребители не са запознати с наличието на органи за извънсъдебно решаване на спорове, както в България, така и в останалите държави-членки на Европейския съюз. Понякога, дори да и разполагат с такава информация, потребителите не могат сами да преценят кой е компетентният орган, който следва да разгледа техния спор с даден търговец. Създадената от Европейската комисия платформа има за цел преодоляване на тази трудност. Достатъчно е потребителят да подаде жалба чрез платформата, която автоматично идентифицира компетентния орган за АРС, който може да разгледа конкретния спор. Ето защо, компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз публикуват на платформата, информация за наличието на органи за АРС в съответната страна, обхвата на действието им, предмета на споровете, които разглеждат, процедурните им правила и др.

За да подадат жалба, потребителите трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на платформата за ОРС като информацията, която предоставят е достатъчна да определи компетентния орган за АРС и включва:

 • информация дали жалбоподателят е потребител или търговец;
 • име и електронен адрес и географски адрес на потребителя;
 • име, електронен адрес и географски адрес на търговеца;
 • име, електронен адрес и географски адрес на представителя на жалбоподателя, ако е приложимо;
 • език(езици) на жалбоподателя или представителя, ако е приложимо;
 • език на ответната страна, ако е известен;
 • вид на стоката или услугата, за която се отнася жалбата;
 • информация дали стоката или услугата е била предложена от търговеца и поръчана от потребителя чрез страницата в интернет или други електронни средства;
 • цената на закупената стока или услуга;
 • датата, на която потребителят е закупил стоката или услугата;
 • информация дали потребителят се е свързал директно с търговеца;
 • информация дали спорът вече се разглежда или е бил разглеждан от структура за АРС или от съд;
 • вид на жалбата;
 • описание на жалбата;
 • структурите за АРС, които търговецът е задължен да използва или се е ангажирал да използва съгласно член 13, параграф 1 от Директива 2013/11/ЕС, ако са известни.

Достъпът до платформата може да бъде осъществен и чрез интернет страниците на Комисия за защита на потребителите и Европейския потребителски център – България.

Европейският потребителски център е контактна точка за България в мрежата на звената за контакт за онлайн решаване на спорове и съдейства на потребителите да получат достъп до съответния компетентен орган за алтернативно решаване на спорове в друга държава-членка на Съюза, при възникване на трансграничен спор, свързан със задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на услуги.